اساس کار و عملکرد اجزاء مختلف دستگاه های آب مقطرگیری(دیونایزر) ساخت شرکت:
پیش فیلتراسیون (Pre-filtration)
پروسه پیش فیلتراسیون جهت آماده سازی آب برای ورود به واحد اصلی دستگاه می باشد آب قبل از ورود به دستگاه جهت حذف ذرات معلق و میکرونی تصفیه مقدماتی میگردد. از فیلترهای کارتریج ،الیاف پلی پروپیلن ، پلی فسفات ،کربن اکتیو ، کربن بلاک ،سرامیکی و فیلترهای شنی براساس املاح محلول موجود در آب ورودی به دستگاه درمرحله پیش فیلتراسیون استفاده میشود.
اسمز معکوس دوبل (Double reverse osmosis)
فرایندی است که در آن از فشار برای معکوس کردن جریان اسمزی آب از درون یک غشاء نیمه تراوا استفاده میشود. در سیستم اسمز معکوس آب تحت فشار از یک طرف یک غشا مخصوص عبور داده شده به طوری که غشا مذکور فقط به مولکول های اب اجازه ی عبور از خود را میدهد.در فرایند اسمز معکوس دوبل پس از تصفیه آب از مرحله ی اول اسمز معکوس وارد سیستم اسمز معکوس دوم میگردد که با این عمل به هدایت الکتریکی بسیار پایین خواهیم رسید.
سیستم تبادل یونی(Ion exchange system)
روش های تبادل یونی بر اساس تبادل برگشت پذیر یون ها بین محلول و یک فاز جامد استوار است.آب از بستر رزین های تبادل یونی عبور نموده و تمام کاتیون ها وآنیون های موجود در آب حذف میشود.از سیستم های تبادل یونی به دو منظور سختی گیری و همچنین تولید آب فوق خالص ساز استفاده میگردد.در واقع استفاده از این روش نیاز صنایع به آب فوق خالص ساز را مرتفع میسازد.
سیستم های پرتو دهی فرابنفش(ultraviolet)
وجود منبع تابش فرابنفش در مدل های مختلف برای استفاده در مراکزی که آب خالص مصرفی آن ها باید عاری از هر گونه میکروارگانیسم باشد.UV یکی از روش های طبیعی ضدعفونی آب است که شیوه ای موثر جهت ضدعفونی میکروارگانیسم ها و پاتوژن ها بدون استفاده از موادشیمیایی میباشد.

دستگاه آب مقطرگیری (دیونایزر) مدل PURE200 RD
ظرفیت تولیدآب مقطر 8 لیتر در ساعت 200لیتر در روز با هدایت الکتریکی کمتر از 1میکروزیمنس
دستگاه آب مقطرگیری (دیونایزر) مدل PURE200 RD UV
مجهزبه سیستم پرتو دهی فرابنفش
دستگاه آب مقطرگیری (دیونایزر) مدل PURE 400 RD
ظرفیت تولیدآب مقطر 15 لیتر در ساعت 400لیتر در روز با هدایت الکتریکی کمتر از 1میکروزیمنس