لیست محصولات کمپانی

 • ویسکوزیمتر

  کمپانی brookfield امریکا یکی از بزرگترین تولید کنندگان ویسکوزیمتر و رئومتر در دنیاست.در این راستا شرکت آراتجهیز رادین با اخذ نمایندگی فروش از کمپانی brookfield امریکا بر این است تا این تکنولوژی در اختیار مراکز و موسسات ازمایشگاهی قرار گیرد.

  ویسکوزیمترهای Brookfield آمریکا

  ویسکوزیمتر چرخشی DV-E غیر قابل اتصال به کامپیوتر

  ویسکوزیمتر چرخشی DV-I قابل اتصال به کامپیوتر و نصب نرم افزار

  ویسکوزیمتر چرخشی DV-II قابل اتصال به کامپیوتر و پرینتر و نصب نرم افزار

  ویسکوزیمتر چرخشی DV-2T قابل اتصال به کامپیوتر و پرینتر و نصب نرم افزار

  رئوویسکوزیمتر DV-3T قابل اتصال به کامپیوتر و پرینتر و نصب نرم افزار

  ویسکوزیمتر رنگ Ku-II

   

از اینجا می توانید وارد سایت کمپانیBrookfield آمریکا شوید