لیست محصولات کمپانی

 • هموژنایزر

  لیست محصولات موجود:

  هموژنایزر بافت Ultra-turax ( PDF1)

  هموژنایزر 1/0 لیتری T 10 basic( PDF2)

  هموژنایزر 1/5 لیتری T 18 basic(PDF3)

  هموژنایزر 1/5 لیتری دیجیتالی T18 digital(PDF4)

  هموژنایزر 2 لیتری T25 digital (PDF 5)

 • هات پلیت

  هات پلیت مگنت آنالوگ RH basic 2
  هات پلیت مگنت دیجیتالی RCT basic
  هات پلیت دیجیتالی با سنسور RET controll
  هات پلیت سرامیکی سایز کوچک C-mag Hs4
  هات پلیت سرامیکی سایز متوسط C-mag Hs7
  هات پلیت سرامیکی سایز بزرگ C-mag Hs10
  هات پلیت 5 خانه RT 5 power

 • شیکر

  شیکر اربیتالی IKA آلمان
  شیکر اربیتالی 2/5 کیلیویی آنالوگ ، Ks130basic
  شیکر اربیتالی 2/5 کیلیویی دیجیتالی ، Ks130 control
  شیکر اربیتالی 7/5 کیلیویی آنالوگ ، Ks260basic
  شیکر اربیتالی 7/5 کیلیویی دیجیتالی ، Ks260 control
  شیکر اربیتالی 15 کیلیویی دیجیتالی ، Ks501 control
  شیکر لوله MS 3 basic
  شکر لوله MS3 digital
  ورتکس لوله Jenus
  شیکر انکوباتور رومیزی KS4000 ic

از اینجا می توانید وارد سایت کمپانیIKA آلمان شوید