لیست محصولات کمپانی

 • آسیابهای آزمایشگاهی

  آسیابهای کمپانی Waring امریکا

  آسیاب ا لیتری تک سرعته 700s/700G
  آسیاب 1 لیتری دو سرعته 7010s/7010G/7010HS
  آسیاب 7/0 لیتری WSG75
  آسیاب دو لیتری دو سرعته HGBSS/HGCss
  Immersion blender
  WSB33
  WSB50
  WSB60
  WSB65

از اینجا می توانید وارد سایت کمپانیWaring امریکا شوید